Conferentie van Partijen bij CITES

Al 40 jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) een Conferentie van Partijen (CoP) gehouden, een driejaarlijkse bijeenkomst van bij CITES aangesloten landen. Daar komen tal van kwesties aan de orde, die in hoge mate bepalend zijn voor de toekomst van met uitsterven bedreigde dieren en planten.

CITES is een internationale overeenkomst tussen de regeringen van landen, die willen voorkomen dat de internationale handel in wilde dieren en planten het voortbestaan van de desbetreffende soorten in gevaar brengt. CITES telt 182 aangesloten landen, ook wel aangeduid als Partijen.

Sinds 1997 stuurt het IFAW een eigen delegatie naar de CoP. Ook bij de 17de editie in Johannesburg, Zuid-Afrika, van 24 september tot en met 5 oktober, zal een IFAW-delegatie aanwezig zijn.

Als waarnemer bij de CoP beoordeelt en analyseert het IFAW de voorstellen die bij de CoP aan de orde komen. We formuleren onze standpunten daarover en doen aanbevelingen.

Het IFAW steunt bij CITES ingediende initiatieven die in enige mate bijdragen aan het volgende:

 • Sluiting van binnenlandse markten voor de ivoorhandel door de invoering van cruciale maatregelen op het vlak van wet- en regelgeving en handhaving. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)
   
 • Een oproep aan alle partijen om waar mogelijk ivoorvoorraden te vernietigen en een protocol op te stellen voor de vernietiging van in de toekomst verworven ivoor. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)
   
 • Een oproep aan alle landen waar de olifant voorkomt, om maatregelen te ontwikkelen op het vlak van wet- en regelgeving en handhaving ter preventie van de illegale, schadelijke handel in levende olifanten. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)
   
 • Verdergaande bescherming voor olifanten in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, door verplaatsing van deze populaties van Bijlage II naar Bijlage I. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)
   
 • Opname van de grijze roodstaartpapegaai in Bijlage I om populaties in westelijk en centraal Afrika te beschermen tegen overexploitatie door de handel. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)
   
 • Verplaatsing van alle populaties Afrikaanse leeuwen van Bijlage II naar Bijlage I om bescherming tegen niet-duurzame handel te waarborgen. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) Frans) (Arabisch)
   
 • Bescherming van alle acht soorten Afrikaanse en Aziatische schubdieren tegen de momenteel zeer intensieve handel, door alle acht de soorten van Bijlage II te verplaatsen naar Bijlage I. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Spanish) (Arabisch)
   
 • Opname van alle drie de soorten voshaaien, alle negen soorten duivelsroggen, en zijdehaaien in Bijlage II om verdergaande bescherming te bieden tegen overbevissing. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans)(Arabisch)
   
 • Bescherming van berberapen tegen de handel door alle populaties van Bijlage II te verplaatsen naar Bijlage I. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)
   

Het IFAW is tegen initiatieven die in enige mate bijdragen aan het volgende:

 • Toestaan van de handel in olifantenivoor in Namibië en Zimbabwe door het schrappen van de annotaties voor deze landen bij de huidige vermelding van Afrikaanse olifanten in Bijlage II. Standpunt van het IFAW in het: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)
   
 • Toestaan van de handel in zuidelijke witte neushoornhoorn vanuit Swaziland door wijziging van de huidige Bijlage II annotatie voor Swazilands witte neushoornpopulatie: (Engels) (Spaans) (Frans) (Arabisch)

Drie CITES-bijlagen voor bescherming van dieren

CITES houdt drie bijlagen bij die elk een verschillend beschermingsniveau bieden voor wilde dieren en planten.

In Bijlage I zijn soorten opgenomen als de tijger en de Afrikaanse olifant, die met uitsterven worden bedreigd. De commerciële handel in deze soorten is verboden. Bijlage II bevat soorten als de saiga-antilope en de witkopeend, die mogelijk zullen uitsterven tenzij de commerciële handel strikt wordt gereguleerd.

In Bijlage III zijn soorten opgenomen als de alligatorschildpad en de walrus, waarvoor één Partij andere CITES-partijen om hulp heeft verzocht bij het controleren van de commerciële handel. Deze dieren en planten worden niet noodzakelijkerwijs met uitsterven bedreigd.