De positie van het IFAW binnen het bredere spectrum van dierenbescherming en natuurbehoud

Het IFAW maakt zich sterk voor zowel natuurbehoud als dierenwelzijn. Foto: © IFAW/Barbara HollwegWe leven in een tijd waarin simplisme de norm is en een toenemende polarisatie steeds minder ruimte laat voor nuancering binnen ons complexe systeem van normen en waarden. Meer dan ooit moeten we elke kans aangrijpen om met elkaar in gesprek te gaan over onze verschillende benaderingen voor de bescherming van mensen, dieren en de natuur, en zo voor onderling begrip te zorgen.

Daarom lever ik ook graag mijn bijdrage aan een rondetafeldiscussie over "natuurbescherming, dierenwelzijn en dierenrechten" tijdens het World Conservation Congress, dat deze week in Hawaï gehouden wordt. Het is goed dat in Hawaï niet alleen de nadruk wordt gelegd op onderlinge spanningen, of verschillen, maar ook op mogelijkheden voor samenwerking. Want is het niet vaak zo dat we in principe allemaal hetzelfde willen, maar het oneens zijn over de weg daar naartoe?

Bij het IFAW maken we ons sterk voor natuurbehoud én dierenwelzijn. Daarom dringen we consequent aan op meer aandacht voor dierenwelzijn in de bredere discussie over natuurbescherming.

We werken samen met andere organisaties en wonen conferenties op hoog niveau als deze bij. En hoewel we ons ervan bewust zijn dat we geen 'natuurbeschermers' in de traditionele zin van het woord zijn, hebben we er vertrouwen in dat de visie die wij uitdragen op respect en zelfs bijval kan rekenen, omdat we een unieke balans treffen tussen verschillende idealen. Zo scharen we ons soms aan de zijde van dierenrechtenorganisaties. Hun standpunten zijn misschien extremer dan die van ons, maar vaak zijn er overeenkomsten in de doelen die we met onze campagnes nastreven.

LEES: Waarom het World Congress van de IUCN in Hawaï belangrijk is

Ons standpunt is als volgt. Bij besluitvorming over natuurbescherming moeten het voorzorgsbeginsel en ecologische en biologische duurzaamheid leidend zijn, maar daarbij moet er tevens aandacht zijn voor een ethische behandeling van dieren. Wetenschappers op het gebied van natuurbescherming concentreren zich vooral op ontwikkelingen in populaties. Wij vinden dat beleid zeker gestoeld moet zijn op wetenschappelijke feiten, maar beseffen ook dat bij alle beleidsbeslissingen waardeoordelen een rol spelen.

Wij vinden het welzijn van individuele dieren binnen die populaties belangrijk - om ethische redenen en in veel gevallen ook vanuit natuurbeschermingsoogpunt. Het is niet juist en ineffectief om besluiten uitsluitend te baseren op actuele cijfers over de totale populatiegrootte.

Bij traditonele beschermingsstrategieën wordt soms geaccepteerd dat individuele dieren lijden, zo lang de populatie als geheel maar niet in gevaar komt. Wij vinden dat we er alles aan moeten doen om beschermingsoplossingen te vinden waarbij ook individuele dieren gerespecteerd worden.

Dierenrechtenactivisten gaan in hun streven naar bescherming van dierenrechten soms voorbij aan de zeer reële behoeften van menselijke populaties. 

Ook hier geldt weer dat wij vinden dat oplossingen rekening moeten houden met de belangen van zowel dieren als mensen.

In veel verdragen en steeds meer overheidsbeleid - en zelfs grondwetten - is er erkenning voor de intrinsieke waarde van biodiversiteit en de voordelen daarvan voor de mens. Zo erkent het Biodiversiteitsverdrag de “intrinsieke waarde van biologische diversiteit en de ecologische, genetische, sociale, economische, wetenschappelijke, educatieve, culturele, recreationele en esthetische waarde van biologische diversiteit en zijn bestanddelen”.

Het is goed om te zien dat veel internationale besluitvormingsorganen op het gebied van natuurbescherming stappen maken naar erkenning van al deze waarden. Ik ben er echter van overtuigd dat ze meer zouden kunnen én moeten doen.

Het IFAW maakt zich sterk voor 'dierenwelzijn', een begrip dat zelfs in onze naam verankerd is, maar respecteert ook de vele andere standpunten die andere dieren- en milieubeschermingsorganisaties naar voren brengen. Allemaal streven we naar behoud van deze wereld en de dieren en de mensen die erop leven.

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime