Het IFAW staat een wereld voor ogen waarin walvissen worden bewonderd in plaats van gedood. Steeds meer mensen beleven de sensatie die het kijken naar walvissen, dolfijnen en bruinvissen in hun natuurlijke omgeving teweegbrengt. Walvistoerisme ontwikkelt zich in kustgebieden over de hele wereld als een snelgroeiende industrie die mensen motiveert om walvissen en hun leefgebieden te beschermen, jonge economieën versterkt en lokaal werkgelegenheid creëert.

Walvistoerisme levert naar schatting jaarlijks 2 miljard dollar op. Elk jaar gaan 13 miljoen mensen in 119 landen walvissen spotten. Walvistoerisme is een ‘product’ dat veel meer geld oplevert dan de jacht, vooral in walvisvarende landen  en het is bovendien een echt duurzame activiteit.

In 1980 steunde het IFAW voor het eerst goed georganiseerde vormen van walvistoerisme. We hebben hiervoor een uitgebreid programma ontwikkeld waarbij we aan veel technische aspecten aandacht besteden. We zijn ook binnen de landen zelf actief – o.a. in Japan, IJsland en Noorwegen – om te helpen waarborgen dat over opzet en uitvoering goed wordt nagedacht, dat elke gelegenheid om voorlichting te geven wordt benut, en dat waar mogelijk relevant wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Mede dankzij de inspanningen van het IFAW neemt de Internationale Walvisvaartcommissie het walvistoerisme de laatste jaren zeer serieus en evalueert men de wetenschappelijke en economische aspecten ervan, alsmede de implicaties voor de leefgebieden van de walvissen.

We werken samen met gemeenschappen in meer dan 26 landen. Onze gesprekspartners zijn nationale en regionale overheden, whale watching operators, wetenschappers en leden van de lokale gemeenschap. Daarbij staat ons de verdere ontwikkeling van whale watching activiteiten voor ogen. Dit werk is veelomvattend: wetenschappelijk onderzoek en het bieden van stageplaatsen aan studenten;  onderzoek op sociaal-politiek, economisch, onderwijskundig, juridisch en organisatorisch terrein; uitvoeren van educatieve programma’s; opstellen van richtlijnen en regelgeving voor walvistoerisme; en bijdragen aan de totstandkoming van nationale en regionale walvisreservaten. Door de jaren heen heeft het IFAW in verschillende landen zeker 10 workshops georganiseerd over diverse aspecten van walvistoerisme. Ook hebben we haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd in IJsland, Noorwegen en Japan om te zien of er ook in de walvisvarende landen mogelijkheden voor het ontwikkelen van walvistoerisme zijn.

Vanaf de jaren negentig participeert het IFAW in nationale conferenties voor walvistoerisme en in 2004 en 2010 hebben we er zelf ook twee georganiseerd, beide in Japan. Na de verwoestingen die de aardbeving en de tsunami in 2011 in Japan aanrichtten, heeft het IFAW geld aangewend voor de hulp aan whale watching operators die door de tsunami waren getroffen en voor kleinschalige financiële steun aan andere operators in het land, zodat die daarmee hun capaciteit kunnen uitbreiden. Deze inspanningen hebben geleid tot meer gecoördineerde samenwerking tussen Japanse operators voor dolfijn- en walvistoerisme. Ook spreken steeds meer belanghebbenden zich uit voor een positief, alternatief ‘gebruik’ van walvissen dat kustgemeenschappen in heel Japan substantieel economisch voordeel oplevert.

In IJsland helpt het IFAW op vele manieren om verantwoorde whale watching initiatieven van de grond te krijgen, onder meer via financiële steun aan economische studies naar de kosten van de walvisjacht. Ook lieten we de Song of the Whale meerdere malen ‘s zomers koers zetten naar IJsland, voor het laatst in 2012. Met behulp van geluidsonderzoek en foto-identificatie werd daar onderzoek verricht naar levende walvissen en naar de mogelijke effecten van walvistoerisme op deze dieren.

Het IFAW voert sinds 2010 onder het motto 'Meet Us Don't Eat Us' campagne in IJsland om buitenlandse toeristen aan te sporen zich te onthouden van het eten van walvisvlees. Aan de IJslandse regering werden om en nabij 33.000 kaarten overhandigd, die door toeristen en eilandbewoners waren ondertekend die beloofden geen walvisvlees te zullen eten. Inmiddels zijn er veel restaurants in IJsland die zich openlijk achter de campagne scharen. In Brussel is het IFAW actief om te waarborgen dat de EU de rug recht houdt en IJsland blijft voorhouden dat het moet stoppen met de jacht op walvissen als het lid wil worden van de EU.

Al deze inspanningen hebben bijgedragen aan de opkomst en groei van walvisvriendelijke reisorganisaties in IJsland, die het tegen de walvisjagers en voor de walvissen opnemen. Dat dit geluid nu ook in eigen land klinkt, is van cruciaal belang voor de gewenste omslag in het denken van de IJslandse bevolking en van degenen die namens hen besluiten nemen. Het IFAW intensiveert momenteel de inspanningen om deze aanpak ook in Noorwegen te hanteren, voortbordurend op het succes en de relaties die we in IJsland hebben opgebouwd.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren