CITES-vergadering indicatie voor soorten die op CoP aan bod komen

De auteur en Staci McLennan, IFAW's politiek medewerker EU, Wildlifeprogramma's, bij de recente vergaderingen van de Permanente Commissie in Genève.

Deze maand nam het IFAW deel aan de 66ste vergadering van de Permanente Commissie van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES).

De opkomst in Genève was hoger dan ooit en de soorten en onderwerpen die zijn besproken zeer divers. Als we daar op afgaan, zal er stof voor discussie te over zijn in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg, waar komende september de Conferentie van Partijen (CoP) zal plaatsvinden.

In de vergaderingen van de Permanente Commissie, die gewoonlijk ieder jaar in Genève, Zwitserland, worden gehouden, worden veel technische zaken besproken. Daarnaast worden echter ook belangrijke zaken behandeld over handel in en bescherming van soorten die zich aandienen in de tussentijd tussen de grotere - en meer op besluitvorming gerichte - CoP's.

SCHUBDIEREN: deze volledig met schubben bedekte zoogdieren staan onder extreme druk van de illegale handel. Het is het meest gesmokkelde zoogdier. In de vergadering van de Permanente Commissie is dit, na de olifant, waarschijnlijk de meest besproken soort. Een CITES-werkgroep over schubdieren heeft een Resolutie en Besluit voor bescherming van schubdieren opgesteld, die zullen worden voorgelegd aan de CoP. Daarnaast waren er talloze interventies (of publieke aankondigingen door landen of waarnemers aanwezig bij de vergadering), waarin het belang werd benadrukt van maatregelen om deze soort te beschermen voordat hij definitief verdwijnt. Met al deze ontwikkelingen is het zeer waarschijnlijk dat één of meer oorsprongslanden zullen voorstellen om het schubdier van Bijlage II over te hevelen naar Bijlage I, die meer bescherming biedt (en feitelijk alle vormen van commerciële handel verbiedt). Over dergelijke voorstellen zou op de CoP moeten worden gestemd.

LEEUWEN: de Afrikaanse leeuw stond niet officieel op de agenda voor de vergadering, afgezien van een discussie over doorlopende soorten binnen het Periodieke Evaluatieproces. Desondanks domineerde de soort veel van de zijdelingse gesprekken buiten de plenaire vergaderingen en werkgroepen om. De tragedie van Cecil de leeuw ligt bij veel mensen nog vers in het geheugen en de VS hebben recent besloten de leeuw op te nemen in de lijst met bedreigde diersoorten onder de Amerikaanse Endangered Species Act. Bovendien wijst elke nieuwe studie erop dat er minder leeuwen in het wild over zijn dan eerder werd aangenomen. Al die factoren bij elkaar zullen ongetwijfeld zorgen voor aanzienlijke druk vanuit de wereldgemeenschap om op de volgende CoP stappen te ondernemen om deze soort te beschermen. Ondanks dat is de leeuw nog altijd een zeer controversieel onderwerp binnen CITES. Voorstanders van de handel en de trofeejacht verdedigen in vergaderingen hun eigen belangen. Zij zullen alles op alles zetten om de bestaande situatie, waaronder de niet-duurzame trofeejacht nog is toegestaan, in stand te houden. Als een aantal oorsprongslanden opstaat en bij de volgende CoP een voorstel doet voor verdergaande bescherming van de leeuw, dan zou dit wel eens één van de meest omstreden onderwerpen kunnen worden die in september worden besproken.

OLIFANTEN: opvallend genoeg werden de gesprekken tijdens deze vergadering nu eens niet gedomineerd door de olifant en de verkoop van ivoor - terwijl dit lange tijd het meest aansprekende en controversiële onderwerp binnen het CITES-forum was. Er zijn talloze werkgroepen, paneldiscussies en gesprekken geweest over de olifantencrisis en de rol die de vraag naar ivoor daarbinnen speelt. Steeds meer Partijen formuleerden plannen voor het verbranden van ivoorvoorraden en er gingen stemmen op om binnenlandse ivoormarkten (waarop CITES geen grip heeft) te sluiten. En dan het debat over het controversiële 'besluitvormingsmechanisme' voor regulering van de legale ivoorhandel: hier werd voorlopig de angel uit gehaald doordat de meeste Partijen het erover eens waren dat deze discussie nu, met de huidige omvang van stropersactiviteiten, niet op zijn plaats is. Of dit besluitvormingsmechanisme moet worden doorgezet, wordt nu op de volgende CoP door alle Partijen gezamenlijk besloten. De Permanente Commissie adviseerde de Partijen wel om elke vorm van commerciële handel met Nigeria, Angola en Laos op te schorten, omdat dat deze landen niet hebben gerapporteerd over de vorderingen van hun nationale ivoor-actieplannen. Hopelijk zijn deze uitkomsten een teken dat er op de CoP geen controversiële voorstellen zullen worden gedaan voor het toestaan van verdere verkopen van ivoorvoorraden, of het naar een minder beschermde bijlage verplaatsen van individuele olifantenpopulaties. En hopelijk kunnen de Partijen zich nu concentreren op de vraag hoe een einde kan worden gemaakt aan de huidige afslachting van olifanten in de wereld.

NEUSHOORNS: de ernstige situatie waarin neushoorns wereldwijd verkeren, werd tijdens de plenaire sessies van de vergadering algemeen erkend. In een voorgestelde resolutie voor de CoP worden Partijen met voorraden neushoornhoorn opgeroepen deze voorraden te identificeren, markeren, registreren en beveiligen, en aan te melden bij het Secretariaat. Verder wordt de Partijen gevraagd nationale maatregelen te nemen met betrekking tot de import van jachttrofeeën, inclusief de legale verwerving daarvan.

JACHTLUIPAARDEN: de illegale handel in jachtluipaarden als exotisch huisdier, om hun huid en als ingrediënt in geneesmiddelen, is een gevaar voor deze tot de verbeelding sprekende soort. Tijdens een werkgroep in Koeweit, medegefinancierd door het IFAW, is een aantal aanbevelingen opgesteld voor de Partijen. Hierin wordt onder meer opgeroepen tot een verbetering van het publieke bewustzijn, coördinatie van handhavingsactiviteiten tussen oorsprongs- en consumptielanden, een diervriendelijke omgang met levende dieren die in beslag worden genomen en de ontwikkeling van een speciale toolkit om handhavers te helpen beter om te gaan met jachtluipaarden binnen de illegale handel. Het IFAW en Niger benadrukten de rol die de internethandel speelt bij de smokkel van levende jongen, en deden daarbij de aanbeveling dat Partijen moeten samenwerken met partners van het ICCWC. Verder werden er zorgen geuit over nepvergunningen waarmee men wilde jachtluipaarden laat doorgaan voor gefokte exemplaren. Partijen werden opgeroepen ontwikkelingen op dit vlak te blijven volgen.

IN BESLAG GENOMEN LEVENDE DIEREN: voor de meeste landen die de smokkel van wilde dieren willen aanpakken, is het een groot probleem wat er moet gebeuren met de levende dieren die worden onderschept. Het welzijn van de dieren speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Als lid van deze werkgroep heeft het IFAW er bij de Partijen op aangedrongen om verdere richtlijnen te ontwikkelen en toepassen voor hoe landen zich kunnen voorbereiden op de omgang met dieren die in beslag worden genomen. Zo moeten er opvangadressen worden aangewezen, deskundigen beschikbaar zijn, wettelijke kaders en financiering geregeld zijn, en moeten er regionale netwerken worden opgezet die kunnen helpen bij de opvang van dieren en waar mogelijk het terug uitzetten in het wild. Aan de CoP zal worden gevraagd na te denken over een vragenlijst voor de Partijen, over hoe zij omgaan met in beslag genomen dieren, en de opzet van een onderzoek naar gegevens over inbeslagnames (waar nu nog nauwelijks informatie over wordt bijgehouden). Het IFAW zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden om Partijen te helpen zich proactief voor te bereiden op de omgang met levende in beslag genomen dieren, op een manier die rekening houdt met dierenwelzijn en soortbehoud.

Op de vergadering zijn ook nog talloze andere soorten besproken die nog een belangrijk onderwerp zouden kunnen worden tijdens de CoP (zoals haaien en roggen, Aziatische grote katten als tijgers, saiga-antilopen en talloze vogel- en reptielensoorten die worden verhandeld). Voorlopig zijn echter schubdieren, leeuwen, olifanten en neushoorns de grootste kanshebbers om bij de volgende Conferentie van Partijen als belangrijk onderwerp aan bod te komen.

--JF

 

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime