Privacyverklaring

Het IFAW Nederland heeft dit privacyreglement opgesteld om te laten zien dat we grote waarde hechten aan dit onderwerp. Hierna lichten we toe hoe de vergaring en distributie van informatie voor onze website www.ifaw.org is geregeld.

Deze site bevat links naar andere sites. Het IFAW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere website en de wijze waarop die met privacy omgaan. We willen bevorderen dat onze gebruikers zich dat realiseren als ze onze site verlaten en kennisnemen van het privacyreglement van elke andere website die persoonsgegevens verzamelt. Dit privacyreglement is uitsluitend van toepassing op informatie die is verzameld via deze andere website.

Vergaring en gebruik van algemene informatie
Het IFAW is  enig eigenaar van de informatie die op deze site is verzameld. Deze informatie wordt niet op andere manieren dan die welke in dit reglement zijn bepaald verkocht of verhuurd aan, dan wel gedeeld met anderen. We verzamelen informatie over onze gebruikers op diverse plaatsen op onze website.

Logbestanden
We gebruiken IP-adressen voor het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers en het verzamelen van brede demografische informatie voor getotaliseerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

Cookies
Onze site maakt gebruik van "cookies". Een "cookie" is een stukje data met informatie over de gebruiker, dat op diens harde schijf wordt gezet. Het gebruik van een cookie is tijdens een bezoek aan onze site op geen enkele manier gekoppeld aan persoonsgegevens. Zodra de gebruiker zijn browser sluit, houdt het cookie gewoon op. Het gebruik van een cookie op onze site betekent voor de gebruiker bijvoorbeeld dat deze slechts één keer een wachtwoord hoeft in te vullen, wat tijdens het surfen op onze site tijd spaart. Een gebruiker die het cookie weigert, houdt gewoon toegang tot onze site. Het enige nadeel is dat hij of zij slechts beperkt toegang heeft tot sommige onderdelen van onze site. Hij kan bijvoorbeeld niet deelnemen aan onze sweepstakes, wedstrijden of maandelijkse trekkingen. Cookies zijn ook te gebruiken om te volgen waar de interesse van onze gebruikers naar uitgaat en daarop in te spelen om hun beleving en betrokkenheid te versterken.

Diverse vormen van registratie
Om bepaalde actuele informatie te kunnen ontvangen of bepaalde mogelijkheden van deze website te kunnen gebruiken, moet een gebruiker soms eerst een registratieformulier invullen. Bij deze registratie moet een gebruiker zijn contactgegevens opgeven (zoals naam en emailadres). Deze informatie wordt gebruikt om met de gebruiker contact te onderhouden over de diensten op onze site waarvoor hij of zij belangstelling heeft getoond. Een gebruiker is vrij om demografische informatie (zoals inkomensniveau en geslacht) en unieke persoonsgegevens (zoals het sofi-nummer) op te geven maar we moedigen dit wel aan omdat we dan een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden op onze site.

Het IFAW laat donaties verwerken door derden, te weten WorldPay of Sterling, VA. Deze relatie is 100% vertrouwelijk en veilig. Nadat een donatie door de server van WorldPay is geaccepteerd en geautoriseerd, wordt de creditcardinformatie vernietigd en wordt een afgerond verslag doorgestuurd naar het IFAW. WorldPay bewaart geen enkele andere informatie dan die welke nodig kan zijn om problemen met de transactiecomputer te traceren. Geen enkele informatie over transacties of persoonlijke contactgegevens van donateurs die voor het IFAW worden verwerkt, wordt door WorldPay doorverkocht, doorgestuurd of bewaard.

Nieuwsbrief
Als een gebruiker zich abonneert op onze nieuwsbrief vragen we om contactgegevens zoals naam en emailadres.

Bestellingen
Onze site maakt voor gebruikers die informatie, producten en diensten willen aanvragen gebruik van een bestelformulier. We verzamelen contactinformatie van gebruikers (zoals hun emailadres) en financiële informatie (zoals hun bankrekening of creditcardnummers). Contactgegevens van het bestelformulier worden gebruikt om informatie over onze organisatie naar onze relaties te sturen. De contactinformatie van gebruikers wordt ook gebruikt om zo nodig contact op te nemen met de gebruiker. Deze informatie wordt onder geen beding gedeeld met of verkocht aan derden, behalve als de wet of de rechterlijke macht ons daartoe verplicht.

Onze gebruikers kunnen te allen tijde laten weten dat ze in de toekomst geen mailings meer willen ontvangen (opt-out); zie de rubriek keuze/opt-out hieronder.

Financiële informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om producten en diensten met de gebruiker af te rekenen. Deze creditcardinformatie wordt vernietigd zodra de organisatie die de transacties van het IFAW verwerkt de finale autorisatie heeft ontvangen.

Onze online onderzoeken vragen gebruikers om contactgegevens (zoals hun email- of- huis/postadres). We gebruiken contactgegevens uit onze eigen onderzoeken om de gebruiker informatie te sturen over het IFAW en onze activiteiten. Gebruikers kunnen aangeven dat ze in de toekomst geen mailings willen ontvangen (opt-out); zie de rubriek keuze/opt-out hieronder. Andere gegevens die via online onderzoek worden verzameld, worden gebruikt om het IFAW meer inzicht te geven in de belangstelling en bezorgdheid van zijn donateurs en sitegebruikers, in relatie tot de missie van het IFAW. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties. Het IFAW maakt gebruik van emaildiscussie en adreslijsten om zijn donateurs te bereiken die deze informatie aanvragen. Dergelijke diensten worden aangeboden door zowel het IFAW als zijn vaste leveranciers. Deze emailadressen worden, ongeacht of ze bij het IFAW in computers staan of bij externe leveranciers, nooit doorgegeven aan andere organisaties en gebruikers kunnen te allen tijde aangeven dat ze geen prijs stellen op deelname of het ontvangen van emailinformatie van het IFAW. Hoe dit moet, is vermeld in elke email alsook op de helppagina van onze site.

Gezamenlijk gebruik
We maken onze partners en adverteerders deelgenoot van getotaliseerde demografische informatie, die niet is gekoppeld aan persoonsgegevens of gegevens die zijn te herleiden tot persoonsgegevens.

We gebruiken een externe expediteur om bestellingen uit te leveren en een bedrijf dat creditcardbetalingen verwerkt om goederen en diensten af te rekenen met gebruikers. Persoonsgebonden informatie wordt door deze bedrijven niet bewaard, doorgegeven, opgeslagen of gebruikt voor secundaire doeleinden.

Voor het aanbieden van specifieke diensten werken we samen met een partner. Als de gebruiker intekent voor zo'n dienst, geven we namen of andere contactinformatie door die deze derde partij nodig heeft voor het afleveren van de door deze derde partij verzorgde diensten.

Deze partijen mogen persoonsgegevens nimmer gebruiken voor andere doeleinden dan het verzorgen van deze diensten.

Veiligheid
Deze site is beveiligd tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie die we  beheren. De beveiliging omvat zowel een "firewall" en 24-uurs toezicht op de activiteiten op de site door onze service provider als door 128-bit SSL encryptie (waar dat wettelijk is toegestaan) op alle transacties tussen u en het IFAW via onze transactieserviceprovider.

Behalve dat we SSL encryptie toepassen om gevoelige online informatie te beschermen, doen we ook alles wat in ons vermogen ligt om off-line gebruikersinformatie af te schermen. De toegang tot informatie over gebruikers - en niet alleen de hierboven genoemde gevoelige informatie - op onze kantoren is beperkt. Alleen medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld onze financiële afdeling of onze klantenservice), hebben toegang tot persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn verplicht om met wachtwoorden beschermde screen-savers te gebruiken zodra ze hun bureau verlaten. Als ze terugkomen moeten ze eerst opnieuw hun wachtwoord invoeren voordat ze opnieuw toegang krijgen tot uw informatie. Bovendien worden ALLE medewerkers voortdurend op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken aangaande ons veiligheids- en privacybeleid. Zowel elk kwartaal als elke keer dat het beleid wordt veranderd of aangescherpt, worden onze medewerkers daarvan in kennis gesteld. Tevens worden ze dan gewezen op het belang dat wij hechten aan privacy en wat zij kunnen doen om te waarborgen dat de informatie van onze relaties wordt beschermd. De servers waarin we persoonsgegevens opslaan tenslotte, staan in een beveiligde ruimte, achter slot en grendel.

Persoonlijke informatie corrigeren/actualiseren
Als persoonsgegevens wijzigen (bijvoorbeeld bij verhuizing) of als een gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, zorgen we dat de persoonsgegevens die de gebruiker aan ons beschikbaar heeft gesteld worden gecorrigeerd, geactualiseerd of verwijderd. Dit kan gewoonlijk via de donateursinformatiepagina of met een email naar onze supporter service afdeling via
info-nl@ifaw.org.

Keuze/Opt-Out
Onze site biedt gebruikers de mogelijkheid om aan te geven dat men geen uitingen van ons en onze partners wil ontvangen (opt-out)- op de plaats waar we de gebruiker om gegevens vragen.

Deze site biedt gebruikers de volgende mogelijkheden om hun gegevens uit onze database te laten verwijderen, met het doel onze uitingen niet meer te ontvangen of niet langer gebruik te maken van onze diensten.

U kunt een email sturen naar info-nl@ifaw.org

U kunt een bericht sturen naar het volgende adres:

IFAW Nederland
Javastraat 56
2585 AR  Den Haag

U kunt het volgende telefoonnummer bellen: 070 - 3355011

Correctie/actualisatie
Deze site biedt gebruikers de volgende mogelijkheden om eerder verschafte informatie te wijzigen of aan te passen.

E-mail:   info-nl@ifaw.org

Stuur een briefje naar het volgende adres:

IFAW Nederland
Javastraat 56
2585 AR  Den Haag

Bel het volgende nummer: 070 - 3355011

Contact opnemen met de website
Als u vragen heeft over dit privacyreglement, het gebruik van deze site of de wijze waarop transacties via deze website verlopen, kunt u contact opnemen met:

IFAW Nederland
Javastraat 56
2585 AR  Den Haag
info-nl@ifaw.org

Wijzigingsbericht
Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we deze wijzigingen hier publiceren zodat onze gebruikers te allen tijde weten welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe we die onder bepaalde omstandigheden, als die zich al voordoen, beschikbaar stellen. Als we op enig moment besluiten om persoonsgegevens op een andere manier te gaan gebruiken dan op het moment van verzamelen in het reglement is vermeld, stellen we gebruikers daar per email van op de hoogte. Gebruikers bepalen zelf of we hun gegevens al dan niet op de daarbij voorgestelde manier mogen gebruiken. Wij gebruiken informatie zoals is vastgelegd in het privacyreglement dat gold toen de gegevens werden geregistreerd.