Geluidsoverlast onder water verminderen

Door de mens veroorzaakte geluidsoverlast onder water — van scheepsschroeven, boorwerkzaamheden onder water, sonar en andere geluidsbronnen — treft walvissen, dolfijnen en bruinvissen over de hele wereld. “Geluidsoverlast” mag dan onschuldig klinken, de herrie kan oorverdovend zijn, leiden tot desoriëntatie en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben.

Het IFAW strijdt voor een wereldwijde vermindering van de geluidsoverlast onder water. Dit doen we onder meer op de volgende manieren:

  • We zetten ons in voor internationale samenwerking om geluidsoverlast onder water te reguleren en beperken en de schadelijke gevolgen ervan te verminderen.
  • We zetten sterk in op het voorkomen van geluidsoverlast onder water, met een strenge controle op hoog-intensieve geluidsbronnen, zoals seismisch onderzoek in zee en militaire oefeningen met sonar.
  • We voeren actie om de aandacht te vestigen op gevoelige situaties en bedreigde soorten die al ernstig te lijden hebben van geluidsoverlast onder water.

In gesprek met de Amerikaanse Marine
Samen met de Natural Resource Defense Council (NRDC), de Ocean Futures Society en andere natuurbeschermingsorganisaties proberen we de Amerikaanse marine ertoe te bewegen lage-risicogebieden te kiezen voor het houden van tests met militaire sonar en veiligheidszones in te stellen rondom de uitzendende schepen. Deze voorzorgsmaatregelen zouden zorgen voor een aanzienlijke verlaging van de risico's die tests met militaire sonar met zich meebrengen voor alle walvissen, in het bijzonder de zeer gevoelige spitssnuitdolfijn.

Streven naar internationale regulering van geluidsoverlast onder water
Op onze kantoren in Europa zet men zich in voor officiële erkenning van geluidsoverlast onder water als een vorm van verontreiniging. Via samenwerking met verschillende internationale en regionale conventies en organisaties – waaronder de Overeenkomst inzake de instandhouding van walvisachtigen in de Zwarte Zee, de Middellandse Zee en het aangrenzende Atlantische Gebied (ACCOBAMS) – bouwt het IFAW aan een internationale samenwerking met als doel erkenning en aanpak van het probleem dat geluidsoverlast heet.

Europa onderneemt stappen voor regulering van gebruik militaire sonar
In oktober 2004 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de aanpak van de milieueffecten van hoog-intensieve actieve sonarsystemen van de marine. Kort nadat de resolutie door het Europees Parlement was aangenomen, namen afgevaardigden van 16 landen een resolutie aan waarin door menselijke activiteiten veroorzaakte geluiden in zee werden erkend als een gevaarlijke vorm van onderwatervervuiling, die bij walvissen en andere zeezoogdieren tot gedragsstoornissen, verwondingen en zelfs de dood kan leiden.

Binnen het milieubeleid van de EU zijn nog geen specifieke maatregelen vastgelegd om lawaai onder water te bestrijden. Er is echter wel een aantal wetgevingsinstrumenten, zoals het Zeerechtverdrag van de VN, de Habitatrichtlijn van de EU en het voorzorgsbeginsel, dat de EU-lidstaten de duidelijke plicht oplegt om levende rijkdommen in de zee te beschermen tegen verstoring en verontreiniging door energiebronnen. Bovendien besloten de betrokken partijen bij de Europese Mariene Strategie geluidsoverlast in zee op te nemen in het komende Voorstel van de Europese Commissie betreffende de Europese Mariene Strategie.