Conferentie van Partijen bij CITES

Al 40 jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) een Conferentie van Partijen (CoP) gehouden, een driejaarlijkse bijeenkomst van bij CITES aangesloten landen. Daar komen tal van kwesties aan de orde, die in hoge mate bepalend zijn voor de toekomst van met uitsterven bedreigde dieren en planten.

CITES is een internationale overeenkomst tussen de regeringen van landen, die willen voorkomen dat de internationale handel in wilde dieren en planten het voortbestaan van de desbetreffende soorten in gevaar brengt. CITES telt 177 aangesloten landen, ook wel aangeduid als Partijen.

Sinds 1997 stuurt het IFAW een eigen delegatie naar de CoP. Ook bij de 16de editie in Bangkok, Thailand, van 3 tot 14 maart, zal een IFAW-delegatie aanwezig zijn.

Als waarnemer bij de CoP beoordeelt en analyseert het IFAW de voorstellen die bij de CoP aan de orde komen. We formuleren onze standpunten daarover en doen aanbevelingen.

Het IFAW steunt bij CITES ingediende initiatieven die onder meer beogen, dat:

 • een panel van deskundigen wordt gevormd om voorstellen te evalueren die de Afrikaanse olifant van Bijlage I naar Bijlage II zouden overplaatsen. De Partijen zouden dan de door het panel gedane aanbevelingen bij de besluitvorming moeten betrekken. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • een eventueel besluit om de verkoop van ivoor uit bestaande voorraden toe te staan, op geen enkele wijze stropers en handelaars in illegaal ivoor in de kaart mag spelen of aanmoedigen. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • de definitieve besluitvorming ten aanzien van het opnieuw vrijgeven van de handel in ivoor wordt uitgesteld zolang stropers in Afrika en delen van Azië een grote bedreiging voor olifanten vormen, zoals nog steeds het geval is.  (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • er bij alle Partijen, in het bijzonder de Verenigde Staten, de EU-landen, Japan en China, op wordt aangedrongen om projecten in het kader van het African Elephant Fund financieel te steunen. Deze projecten zijn erop gericht de huidige stroperscrisis in Afrika te bezweren en beruchte stroperslocaties in Centraal Afrika, Oost-Afrika en zuidelijk Centraal Afrika aan te pakken. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • bedreigde soorten als de Oceanische witpunthaai, de geschulpte hamerhaai, de gladde hamerhaai, de haringhaai en de reuzenmanta op Bijlage II worden geplaatst. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • voor het aanvaarden van een motie om een geheime stemming te houden, een enkelvoudige meerderheid van stemmen of een meerderheid van een derde van de stemmen plus één vereist is. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • commissies voor planten en dieren verplicht zijn potentieel conflicterende belangen te melden. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • de ijsbeer van Bijlage II naar Bijlage I wordt overgeplaatst. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • een raamwerk wordt opgesteld voor het verstrekken van verklaringen en exportvergunningen voor "aanvoer vanuit zee" van onder CITES beschermde soorten, die zijn onttrokken aan het mariene milieu dat niet tot het rechtsgebied van een der Partijen behoort. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • een resolutie wordt aangenomen om vast te stellen welke informatie in overweging dient te worden genomen bij het nemen van krachtige, wetenschappelijk gefundeerde besluiten die niet schadelijk zijn voor dieren. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • richtlijnen worden opgesteld voor de vrijstelling van specimen van soorten uit Bijlage I en II in particulier bezit. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  

Het IFAW ondersteunt ten dele een besluit, dat onder meer behelst:

Het IFAW verzet zich tegen initiatieven die onder meer inhouden, dat:

 • een consultant wordt ingehuurd die onder meer moet gaan beoordelen of bepaalde CITES-besluiten verduidelijkt, herzien of herroepen zouden moeten worden. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • de strategische visie van de Conventie dusdanig verschuift, dat minder krachtig wordt ingezet op wetshandhaving en controle op de naleving, en meer het accent komt te liggen op het bevorderen en faciliteren van de handel in wilde dieren.  (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • steun wordt toegezegd aan een rapport, waarin te weinig aanbevelingen worden gedaan over hoe CITES de effecten van klimaatverandering bij de besluitvorming zou moeten betrekken. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • het aantal doelcodes in de CITES handelsdatabase wordt gereduceerd, waardoor belangrijke codes als Z (dierentuinen) en B (fokken in gevangenschap) in het vereenvoudigd coderingssysteem zouden komen te vervallen. (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  
 • goedkeuring wordt gegeven aan een document waarin wordt bepaald dat de opbrengst van de verkoop van in beslag genomen specimen evenals die specimen zelf naar het land van export zouden moeten worden geretourneerd. Een dergelijke maatregel zou immers een stimulans voor de commerciële handel vormen.  (English)  (Español)  (French)  (Russian)  (Arabic)  

Drie CITES-bijlagen die op de bescherming van dieren zijn gericht

CITES hanteert drie bijlagen waarin een zekere mate van bescherming is geregeld voor de in het wild levende dieren en planten die erin zijn opgenomen.

Bijlage I vermeldt soorten als de tijger en de Afrikaanse olifant, die met uitsterven worden bedreigd. De commerciële handel in deze soorten is verboden. Bijlage II vermeldt soorten als de saiga-antilope en de witkopeend, die ook met uitsterven worden bedreigd, tenzij strenge regels voor de commerciële handel worden opgesteld.

Bijlage III vermeldt soorten als de alligatorschildpad en de walrus, ten aanzien waarvan één bij CITES aangesloten land de andere Partijen om hulp heeft gevraagd om de commerciële handel in deze diersoorten te beteugelen. Deze dieren en planten worden echter niet per se met uitsterven bedreigd.

IFAW at CITES CoP 16 Bangkok

This is a collection of filings from International Fund for Animal Welfare staff or third-party posts of note discussing the 16th Convention on the International Trade of Endangered Species happening March 3-14 in Bangkok, Thailand.

Storified by action4ifaw· Fri, Feb 15 2013 08:34:15

CITES Bangkok: navigating complicated policy waters in pursuit of a better future for wildlifeThe 16th meeting of the Convention of the Parties (CoP16) to the Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Faun...
Save imperiled polar bears from catastrophic climate change, trophy hunting, and commercial tradeA new report published in the journal Conservation Letters reveals that anthropogenic global warming is wreaking havoc on polar bears. Th...
As CITES approaches, work continues to alleviate attacks on shark finsShortly after the dawn of 2013, a federal judge thankfully denied an attempt to delay implementation of California's law banning restaura...
On World Animal Day, we need strong proposals for wildlife protection at CITESProposals for items to be taken up by the 16th meeting of the Convention of the Parties (CoP16) to the Convention on the International Tr...