Milieucommissie onderkent zorgen om marien milieu in 7e Milieuactieprogramma

Samen met collega’s uit andere lidstaten heeft het IFAW een ontwerptekst opgesteld die specifiek aandringt op meer aandacht voor problemen die het marien milieu betreffen.

Het International Fund for Animal Welfare werd onlangs in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het rapport van het Europees Parlement onder redactie van Gaston Franco inzake het Algemeen Milieuactieprogramma van de EU voor 2020, met als thema “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet”, ook bekend als het 7de Milieuactieprogramma of 7de MAP.

Samen met onze collega’s uit verschillende lidstaten hebben we voor dit rapport een ontwerptekst ingediend, die extra aandacht vraagt voor problemen die het marien milieu betreffen.

Via deze tekstsuggesties heeft het IFAW extra willen benadrukken hoezeer zeezoogdieren worden bedreigd door activiteiten van de mens, waaronder geluidsoverlast op zee, in combinatie met de effecten van de klimaatverandering, zoals de verzuring van de oceanen.

Ook heeft het IFAW ervoor gepleit om beleid ten aanzien van de aanpak van milieuproblemen volledig te integreren in andere beleidsterreinen, zoals de internationale handel en ontwikkeling, buitenlands beleid en veiligheid.

Dit laatste om te waarborgen dat de EU en haar lidstaten te allen tijde aan haar verplichtingen krachtens multilaterale en internationale milieuovereenkomsten blijft voldoen.

Anders gezegd: de EU zal zelf moeten doen wat het anderen opdraagt, zowel intern als internationaal, bijvoorbeeld met betrekking tot internationale verdragen als CITES (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten) en ICRW (Internationale Conventie Inzake de Regulering van de Walvisvangst).

Dus op cruciale punten terugkrabbelen omdat het de lidstaten uiteindelijk niet lukt om een gezamenlijk gedragen standpunt in te nemen, is er niet meer bij; de EU moet nu waarborgen dat ze onder de consequente leiding van de Europese Commissie voortgaat op de ingeslagen weg.

Woensdagmiddag was ik getuige van het verloop van de stemming in de Milieucommissie en de uitslag was fantastisch! Drie politieke groeperingen steunden het IFAW met onze voorstellen inzake het marien milieu.

De Milieucommissie nam een aantal cruciale tekstwijzigingen van ons over. Ondubbelzinnig werd erkend dat de achteruitgang van het marien milieu, onder meer als gevolg van vervuiling en geluidsoverlast, aanzienlijke bedreigingen oplevert voor de zeeën die de landen van de Europese Unie omringen. Het is tijd om met die bedreigingen af te rekenen en de mazen in de wet te dichten.

Wordt vervolgd.

--Barbara Slee

Kijk op onze campagnepagina voor meer informatie over ons werk in eigen land ter bevordering van het welzijn van dieren.

Post a comment

Deskundigen

Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Dr. Ralf (Perry) Sonntag, Directeur Duitsland
Directeur Duitsland
IFAW-vertegenwoordiger Japan
IFAW-vertegenwoordiger Japan
Patrick Ramage, Hoofd Programma Walvissen
Hoofd Programma Walvissen