Voorwaarden voor gebruik

Eigendom en beheer
Deze IFAW.org website ("onze site" of "deze site") is in eigendom en beheer bij The International Fund for Animal Welfare, Inc. ("IFAW"), een organisatie gevestigd in Massachusetts op het adres 290 Summer Street in Yarmouth Port, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika ( USA). Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door alvorens onze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken, geeft u te kennen dat u al deze bepalingen hebt gelezen en daarmee instemt. Het IFAW kan deze bepalingen van tijd tot tijd herzien. Als u onze site blijft gebruiken nadat we wijzigingen in deze bepalingen bekendgemaakt hebben, betekent dit dat u bedoelde wijzigingen accepteert.

Het gebruik van materiaal op deze site
De inhoud van onze site, inclusief - maar niet beperkt tot - artwork, foto's, graphics, audio clips, video clips, animaties, gegevens, tekst en handelsmerken ("content"), is het exclusieve eigendom van het IFAW of de oorspronkelijke bedenker van deze inhoud en er rust copyright op. U kunt de content uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bekijken, afdrukken, kopiëren en distribueren op voorwaarde dat u (1) de content ongewijzigd laat (2) in eventuele kopieën alle vermeldingen van copyright, handelsmerk en dergelijke opneemt en (3) niets van de content publiceert op een andere website of netwerkcomputer, noch iets van de content via welk medium dan ook publiceert of uitzendt. Voor alle andere doeleinden mag u niets van de content gebruiken, kopiëren of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IFAW. Elke vorm van gebruik, vermenigvuldiging of distributie van de content die niet uitdrukkelijk door deze bepaling wordt toegestaan, kan het copyright, handelsmerk en andere wetgeving schenden.

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en logo's (hierna gezamenlijk en individueel " de merken") op deze site zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van het IFAW of anderen. U kunt geen van de merken voor enig doel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IFAW.

Als u software van deze site download, moet u instemmen met de licentieovereenkomst die u voorafgaand aan het downloaden wordt getoond. Tenzij anders vermeld, mag u de software niet verder distribueren, verkopen, decompileren, reverse engineer, demonteren of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IFAW.

Om toestemming voor het gebruik van content, merken of software te vragen, kunt u een bericht sturen naar: webmaster@ifaw.org, vermeld in het onderwerpveld "materials permission". Het uitblijven van een antwoord op een email of andere poging om toestemming te vragen voor het gebruik van materiaal dat op IFAW.org is gepubliceerd, is GEEN impliciete of expliciete toestemming voor het gebruik van dit materiaal.

Externe links
Deze site kan links naar sites van derden bevatten. Het IFAW vermeldt deze links uit een oogpunt van service zonder dat dit een goedkeuring van de ondernemingen of content van deze sites inhoudt. Het IFAW aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze sites, de inhoud van deze sites en het privacybeleid van deze sites. Het bezoeken van deze sites geschiedt geheel op eigen risico.

Disclaimer
Hoewel het IFAW probeert op deze site accurate informatie te verschaffen, aanvaardt het IFAW, zijn bijkantoren en hun respectievelijke leden, belanghebbenden, directies, bewindvoerders, management, medewerkers, vertegenwoordigers en leveranciers (de "IFAW-partijen") geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud ("alle content"). De inhoud wordt verschaft "als zijnde" en het IFAW wijst elke vorm van garantie af, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief de garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en het niet in overtreding zijn. U stemt ermee in dat u deze site gebruikt op eigen risico. Verder garandeert geen van de IFAW-partijen dat deze site foutloos werkt, dat de server of de content vrij is van virussen en soortgelijke schadelijke zaken. Onder geen beding is een van de IFAW-partijen aansprakelijk voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperking, speciale of gevolgschade, winstderving, het verloren gaan van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortkomt uit het gebruik of het niet in staat zijn tot gebruik van deze site of de content, zelfs als deze IFAW-partij is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

In sommige staten zijn disclaimers of beperking van de aansprakelijkheid bij wet verboden. In deze staten is de aansprakelijkheid van de IFAW-partijen beperkt tot het uiterste minimum dat de wet toestaat.

Algemene bepalingen
Deze bepalingen zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetten van de staat Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika( USA) zonder inachtneming van conflicterende wetsgronden. De staats- en federale rechtbanken die zitting houden in Massachusetts hebben exclusieve jurisdictie bij het oplossen van eventuele claims of geschillen die betrekking hebben op deze site of de content en hiermee onderschrijft u de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken. Eventuele claims die voortkomen uit of in verband staan met deze site of de content moeten binnen een jaar nadat de aanleiding voor de claim zich voordeed bij deze rechtbanken worden ingediend.

Als een van deze bepalingen ongeldig zou blijken, tast de ongeldigheid van zo'n bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan.

Als het IFAW er niet in slaagt (een van) deze bepalingen te handhaven, doet het daarmee geen afstand van deze bepalingen of enigerlei andere bepaling. Geen verklaring van afstand of instemming is van kracht tegen het IFAW anders dan een schriftelijke en zo'n verklaring van afstand of instemming zal nimmer op een later tijdstip of bij een volgende gelegenheid worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand of instemming.zonder jouw steun kunnen wij ons werk niet doen. geef nu voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor dieren.

doneer nu

Unfortunately, the browser you use is outdated and does not allow you to display the site correctly. Please install any of the modern browsers, for example:

Google Chrome Firefox Safari