Privacybeleid

Wij, Stichting IFAW Nederland (International Fund for Animal Welfare) bekend als “Stichting IFAW Nederland” en IFAW US International Operations Centre* hebben dit Privacybeleid geformuleerd omdat uw privacy belangrijk voor ons is. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en geldt voor persoonsgegevens die we via deze website of anderszins van u verzamelen. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op andere websites, en wanneer u een andere website via een link op onze website bereikt (inclusief social media sites), kunnen deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij adviseren u het beleid van derden te raadplegen om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken, dus controleer de nieuwste versie regelmatig. Wij zullen meteen contact met u opnemen wanneer er belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid worden aangebracht.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de IFAW entiteit Stichting IFAW Nederland en op de Amerikaanse entiteit van het IFAW, International Fund for Animal Welfare, Inc.*, die gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor uw persoonsgegevens ingevolge de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

* International Fund for Animal Welfare, Inc. is een non-profit vennootschap naar het recht van Massachusetts, gevestigd te 290 Summer Street, Yarmouth Port, Massachusetts 02675, Verenigde Staten.

Welke persoonsgegevens worden van mij verzameld?

De persoonsgegevens die wij u vragen zijn onder meer:

 • Naam en contactgegevens. Uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Demografische gegevens. Uw leeftijd, geboortedatum, geslacht, land en voorkeurstaal.
 • Betalingsgegevens. Bank- of creditcardgegevens voor de registratie van uw structurele en/of eenmalige donaties.
 • Interesses. Wanneer u ons laat weten in welke (soort) campagnes u geïnteresseerd bent.
 • Communicatiegegevens. Technische informatie over uw computer of mobiel apparaat (bijv. IP-adres).

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen wanneer u:

 • Een donatie aan ons overmaakt;
 • Een online registratie of ander online formulier invult;
 • U zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, updates over speciale acties;
 • Deelneemt aan onze advocacy campagnes;
 • Informatie aanvraagt over het IFAW, inclusief onze programma's en campagnes;
 • Reageert op onze nieuwsbrieven of e-mails;
 • Onze website bezoekt;
 • Solliciteert bij het IFAW – klik hier voor meer informatie
 • Op een andere manier contact met ons opneemt.
Hoe ontvangt u mijn persoonsgegevens van derden?

Wij kunnen ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen van derden om ervoor te zorgen dat onze informatie volledig en accuraat blijft. De bronnen van derden kunnen met de tijd variëren, maar omvatten openbaar toegankelijke bronnen, andere liefdadigheidsinstellingen in Nederland en gegevenshandelaren.

We kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen:

 • uw telefoonnummer van derden om uw persoonsgegevens die we al hebben aan te vullen; en
 • openbaar toegankelijke informatie zoals geo-demografische en biografische gegevens en welvaartscijfers.
Waarom verzamelt u mijn persoonsgegevens?

De voornaamste redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn:

 • Om u op de hoogte te houden van ons werk. Wij kunnen u informatie sturen die u bij ons heeft aangevraagd (bijvoorbeeld nieuwsbrieven en/of informatie over het IFAW zoals onze campagnes en programma’s) en wij kunnen per post, telefoon of email contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van het werk van het IFAW.

 • Om u op de hoogte te houden van uw registratie en/of donatie. Wij kunnen u informatie sturen die rechtstreeks verband houdt met uw donateurschap en/of donatie.

 • Voor fondsenwerving. Wij gebruiken uw informatie om contact met u op te nemen over onze inspanningen, om belangrijke fondsen voor ons werk te werven en om eventuele donaties te verwerken. Hieronder valt onder meer het verwerken van uw persoonsgegevens (zoals geboortedatum) voor ons programma ten aanzien van schenkingen via nalatenschappen.

 • Om onze database compleet en accuraat te houden. Wij doen inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en volledig zijn.

 • Om een beter inzicht te krijgen in onze donateurs en bezoekers van de website. Wij kunnen analyses van onze donateurs en hun donaties uitvoeren om de effectiviteit van onze wervingscampagnes te verbeteren. Wij kunnen ook analysetechnologie op onze website toepassen om beter te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken (zie hieronder voor bijzonderheden over het gebruik van cookies op de website).

 • Om aan de wet te voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wet of een rechterlijke beslissing.
Welke rechtsgrondslag gebruikt u om mijn persoonsgegevens te verkwerken?

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die door het IFAW worden nagestreefd. Deze gerechtvaardigde belangen voor direct mail per post zijn onder meer: u op de hoogte houden van ons werk, contact met u opnemen voor fondsenwerving, uw donaties verwerken, onze database compleet en accuraat houden en een beter inzicht krijgen in onze donateurs en bezoekers van de website. Wij doen ook een beroep op onze gerechtvaardigde belangen om de persoonsgegevens te verwerken van personen die verbonden zijn aan ons project Blijf van Mijn Dier Via dit project geeft het IFAW hulp aan huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld. Al het onderzoek dat wij uitvoeren ondersteunt de missie van IFAW en afhankelijk van het soort onderzoek zullen wij of een beroep doen op uw toestemming (bijvoorbeeld bij een vrijwillige enquête) of op onze gerechtvaardigde liefdadigheidsbelangen (bijvoorbeeld als we onderzoek doen naar problemen van dieren in het wild).

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken waar nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Tot slot kunnen wij in sommige gevallen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen per e-mail om u op de hoogte te houden van ons werk en voor doeleinden van fondsenwerving.

Met wie deelt u mijn persoonsgeggevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden met derden delen:

 • Wij kunnen uw betalingsgegevens delen met banken en andere betalingsdienstaanbieders, zodat zij uw donatie kunnen verwerken;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons handelen. In dergelijke gevallen mogen deze derde partijen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt en alleen in overeenstemming met onze instructies;
 • Wij kunnen uw contactgegevens delen met telemarketing dienstverleners, zodat zij namens ons met u contact kunnen opnemen voor fondsenwerving of informatieve doeleinden;
 • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen en nooit delen met andere liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties voor marketingdoeleinden, tenzij we hiervoor uw toestemming hebben; en
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen als wij hiertoe door de wet of een gerechtelijk bevel zijn verplicht, bijvoorbeeld door politie of andere overheidsinstanties.
Waar bewaart en verwerkt u mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden doorgegeven, verwerkt en centraal opgeslagen in ons Internationaal Operation Centre in de Verenigde Staten: International Fund for Animal Welfare, Inc., 290 Summer St., Yarmouth Port, Massachusetts,02675 V.S. Ze kunnen ook worden doorgegeven, verwerkt en opgeslagen door Cloud dienstverleners binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). IFAW heeft afspraken over gegevensoverdracht gemaakt op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om uw persoonsgegevens in de VS op te slaan. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers van andere IFAW-entiteiten, waaronder IFAW-entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte (in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Zuid-Afrika).

Wanneer wij overeenkomsten aangaan met onze dienstverleners zorgen wij ervoor dat indien uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt buiten de EER, deze adequaat beschermd zijn, hetzij door het VS Privacy Shield, hetzij door gebruikmaking van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaart u mijn persoonsgegevens?

Tenzij er op grond van toepasselijk recht, bijvoorbeeld op grond van belastingrecht, een specifieke bewaartermijn verplicht of toegestaan is, zal IFAW uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor de duur die noodzakelijk is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen. Dit betekent dat we in sommige gevallen uw persoonsgegevens kunnen bewaren gedurende een periode na beëindiging van uw relatie met het IFAW. In de regel zullen wij klantgegevens tot tien jaar na het einde van de relatie bewaren voor doeleinden van belastingheffing en bedrijfsadministratie, met de volgende kanttekeningen: tijdens deze standaard bewaartermijn zullen gegevens voor zover mogelijk worden geschoond. Als zich echter bijzondere situaties voordoen, zoals een geschil of vordering, kunnen wij bewijs zeker stellen en gegevens gedurende een langere periode opslaan.

Als u meer informatie wilt over het bewaarbeleid van het IFAW dat op uw gegevens van toepassing is, neemt u dan contact op met Olga Bleijenberg at obleijenberg@ifaw.org.

Kinderen

Als jij onder de 16 jaar bent en geen uitdrukkelijke toestemming hebt van je ouder, voogd of leraar, MAG JE IFAW’s website en sociale media sites NIET GEBRUIKEN.

Wij verzamelen niet doelbewust of welbewust persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar zonder toestemming van hun ouder of voogd. Met toestemming kunnen wij gegevens verzamelen wanneer een kind deelneemt aan een IFAW Educatie kunst- of schrijfwedstrijd, om feedback te verzamelen over ons educatieve materiaal, om speciale evenementen bij te wonen of wanneer een juridische afstandsverklaring is ondertekend, bijvoorbeeld voor toestemming om foto- of videobeelden te gebruiken. Met toestemming, wanneer uw kind geld heeft ingezameld voor IFAW, behouden wij een registratie van hun donatie, maar wij zullen hen nooit marketingmateriaal toesturen.

Als u de ouder of voogd bent van een kind onder de 16 jaar en van mening bent dat hij of zij informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact op met: IFAW Nederland, Javastraat 56, 2585 AR Den Haag, of bel de donateursafdeling op 070-3355011 of mail naar info-nl@ifaw.org. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van personen onder de 16 jaar zonder controle van ouderlijke toestemming, zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om deze informatie te verwijderen.

Hoe gebruikt u cookies op deze website?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein databestand opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker en bevat informatie over de gebruiker. Met deze cookies kunnen wij u onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u beter van dienst te zijn wanneer u onze website bezoekt en stelt ons tevens in staat onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn ‘analytische’ cookies. Deze cookies stellen ons in staat terugkerende bezoekers te herkennen en te tellen en te bepalen hoe bezoekers de site gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Wij gebruiken ook ‘click through’ en ‘open mail tracking’ wanneer onze website wordt geopend via links in een email die wij hebben verzonden. Dit stelt ons in staat om het apparaat of de gebruiker van onze website te identificeren. Ten slotte gebruiken we cookies als een manier om onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door onze bezoekers twee versies van onze website te tonen en te analyseren welke beter presteert (een zogenaamde “A/B test”).

Een klein aantal cookies die via onze website worden geplaatst worden beheerd door een derde partij en zijn onderworpen aan de privacyverklaringen van die derde partijen. Wij adviseren met klem om dergelijke privacyverklaringen door te nemen, om beter te begrijpen hoe dergelijke derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met Cookies verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Als u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, maar besluit dat u geen informatie meer van ons wilt ontvangen, of als u ons wilt informeren over gewijzigde contactgegevens, kunt u dit als volgt kenbaar maken:

 • Stuur een e-mail naar info-nl@ifaw.org

 • Schrijf naar postadres:

  IFAW Nederland
  Javastraat 56
  2585 AR Den Haag

 • Bel naar telefoonnummer: 070 - 3355011

Via deze contactgegevens kunt u ook toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aanvragen. Wanneer wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben verkregen, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. U heeft ook het recht om een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. Wij wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens niet in alle gevallen kunnen verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren of als het bewaren van de persoonsgegevens nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden of anderszins verwerkt (bijvoorbeeld de verwerking van een donatie).

zonder jouw steun kunnen wij ons werk niet doen. geef nu voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor dieren.

doneer nu

Unfortunately, the browser you use is outdated and does not allow you to display the site correctly. Please install any of the modern browsers, for example:

Google Chrome Firefox Safari