Implementatie Europees Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren

Het IFAW en partnerorganisaties organiseerden een wildlife-kennisquiz en een cocktailparty om de aandacht te vestigen op het belang van samenwerking tussen natuurbeschermings- en dierenwelzijnsorganisaties. Anouska Plasmeijer (IUCN)

Het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO) van de Europese Commissie organiseerde in samenwerking met het directoraat-generaal Milieu en de Europese dienst voor extern optreden (EEAS) een themaseminar getiteld ‘Seminar on Wildlife - Implementing the EU Action Plan against Wildlife Trafficking: Stronger Engagement with Business and Communities’.

Doel van het seminar was het verstevigen van de samenwerking tussen het hoofdkantoor van de Europese Commissie, de lidstaten en EU-delegaties bij natuurvraagstukken. Belangrijke stakeholders belast met de implementatie van het externe deel van het biodiversiteitsbeleid van de EU kwamen bijeen om belangrijke onderwerpen op het gebied van natuurbescherming en ontwikkeling te bespreken. Er werd onder meer gesproken over de strategische continentale benadering van natuurbescherming van de EU, getiteld Larger than Elephants: Inputs for the design of an EU Strategic Approach to Wildlife Conservation in Africa’, en over de externe dimensie van het Europees Actieplan tegen de illegale handel in Wilde Dieren.

John Scanlon, secretaris-generaal van CITES, wees bij het openen van de vergadering op het handhavingsmechanisme voor tenuitvoerlegging van het verdrag en de belangrijke stappen die zijn gezet op de meest recente CoP17. Tijdens de eerste vergadering (getiteld ‘The External Dimension of the EU Action Plan against Wildlife Trafficking’) werd ook de rol van de EU-delegatie in derde landen benadrukt, en dan in het bijzonder de noodzaak om een handhavingsnetwerk tegen de handel in wilde dieren te ontwikkelen.

Het IFAW was uitgenodigd om tijdens de tweede vergadering, getiteld ‘Law enforcement at local and international level: ending the killing, stopping the trafficking’ haar tenBoma-project te presenteren. De vergadering draaide om de operationele aspecten van handhavingsactiviteiten voor inperking van de illegale handel in wilde dieren - niet alleen op lokaal niveau, waar de dieren worden gevangen, maar ook op regionaal en internationaal niveau.

Dag één werd afgesloten met concrete voorbeelden uit het veld om de samenhang te onderstrepen die er in de grensoverschrijdende regio Centraal Afrikaanse Republiek/Zuid-Soedan/DRC/Tsjaad en in Colombia bestaat tussen natuurbescherming en veiligheid. Ook werden er voorbeelden gegeven van de samenhang tussen natuurbescherming en ontwikkeling. Daarbij werd vooral besproken hoe natuurbeschermingsprojecten zo kunnen worden ingezet dat lokale gemeenschappen bij beschermingsactiviteiten worden betrokken en hiervan ook profiteren. Verder werd er aandacht besteed aan de manier waarop bescherming van de biodiversiteit bijdraagt aan de voedselveiligheid, de volksgezondheid en de instandhouding van ecosysteemdiensten.

Het IFAW organiseerde samen met African Parks, AWF, de IUCN, TRAFFIC, WCS en het WWF een kennisquiz over wilde dieren (foto boven) en een cocktailparty. Beide evenementen waren georganiseerd om de aandacht te vestigen op de wereldwijde samenwerking van natuurbeschermings- en dierenwelzijnsorganisaties met regeringen van gastlanden, plaatselijke bewoners en organisaties en de EU. Onderwerpen die aan bod kwamen, liepen uiteen van de illegale handel in wilde dieren en ondersteuning van beschermde gebieden, tot een breder beheer van natuurlijke hulpbronnen, gekoppeld aan armoedebestrijding en duurzame bestaansmiddelen.

De avond werd geopend door de adjunct-directeur-generaal van het DG DEVCO, Marjeta Jager, die onderstreepte hoe belangrijk de rol van NGO's is bij de bescherming van wilde dieren in derde landen.

Op dag twee bespraken de aanwezigen in groepjes de aankomende Continentale strategische benaderingen voor natuurbehoud - de Aziatische strategie ('Larger than the Tigers') en de Afrikaanse kuststrategie ('Larger than the Whales'), die eind 2017 gelanceerd zullen worden.

Bij de afsluiting van het seminar werd nog gewezen op de belangrijke toezeggingen die de EU in zijn ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid heeft gedaan ten aanzien van klimaatverandering en het milieu. Zo heeft Europa toegezegd zijn biodiversiteitsgerelateerde financiering aan ontwikkelingslanden te zullen verdubbelen, inclusief afspraken om tenminste 20% van de begroting voor 2014-2020 in te zetten.

Om natuurbescherming de komende jaren te waarborgen, blijft het echter van essentieel belang dat samen met gemeenschappen wordt gewerkt aan een betere bescherming van de biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

Dit tweedaagse seminar werd gehouden in aansluiting op een eendaagse conferentie die door het directoraat-generaal Milieu was georganiseerd ter gelegenheid van het éénjarige bestaan van het Actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren - meer informatie hierover is hier te vinden.

--EP

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie