Hoge verwachtingen CITES-conferentie Zuid-Afrika

Jaren van hard werk voor de bescherming van dieren tegen de internationale handel gaan de komende twee weken hun vruchten afwerpen.

En de IFAW-delegatie is optimistisch gestemd. Niet elk besluit over elk voorstel op deze 17e Conferentie der Partijen (CoP 17) van de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) in Johannesburg, Zuid-Afrika, zal een overwinning zijn voor de vele soorten die op het spel staan. De verwachting is echter dat partijen over het geheel genomen veel positieve veranderingen gaan realiseren en voorstellen die schadelijk zijn voor dierenwelzijn en soortenbehoud zullen afwijzen.

Maar voor succes is meer nodig dan een handvol besluiten.

We vinden het ook belangrijk dat alle besluiten die op de CoP worden genomen, overeenkomen met onze visie op natuurbescherming. En binnen die visie staan dierenwelzijn, gedegen wetenschap en het voorzorgsprincipe centraal.

Hoewel een aantal voorstellen het niet zal halen door politieke of economische kortetermijnbelangen, hebben we er vertrouwen in dat het werk dat is verricht door de natuurbeschermings- en dierenwelzijnsgemeenschap onderkend wordt, en dat we over het geheel genomen op de goede weg zijn voor de bescherming van dieren.

Allemaal wachten we met ingehouden adem op besluiten over iconische diersoorten als de neushoorn, de olifant en de leeuw, maar ik hoop dat andere diersoorten waarover beslist moet worden, ook de aandacht zullen krijgen die ze verdienen. Van een aantal soorten hebben sommigen misschien nog nooit gehoord, terwijl ze toch onder enorme druk staan (schubdieren, berberapen, grijze roodstaartpapegaaien). Van andere soorten wordt voor het eerst beoordeeld of ze voor bescherming onder CITES in aanmerking komen (bepaalde haaien- en roggensoorten).

Klik op de links hieronder om het standpunt van het IFAW met betrekking tot een aantal specifieke voorstellen te lezen:

Olifanten en ivoor

Zimbabwe en Namibië proberen de beschermingsstatus van hun olifantenpopulaties te verlagen, zodat ze hun ivoorvoorraden kunnen verkopen. Hopelijk houdt de grotere coalitie van 29 Afrikaanse landen de overhand en worden de juiste beslissingen genomen voor olifantenpopulaties en individuele dieren.

Lees: Nee tegen splitsing: gelijke bescherming voor olifanten in heel Afrika

Schubdieren

Het schubdier - het meest illegaal verhandelde zoogdier ter wereld - is extra gevoelig voor overexploitatie door de trage voortplantingssnelheid van de soort. Alle acht de schubdiersoorten moeten worden overgeheveld naar Bijlage I om maximale bescherming tegen verdere commerciële handel in hun lichaamsdelen te waarborgen.

Lees: In gesprek met schubdierexperts

Neushoornhoorn

Het voorstel van Swaziland op CoP17 voor de handel in neushoornhoorn gaat rechtstreeks in tegen de internationale inspanningen voor bescherming van de laatst overgebleven wilde neushoornpopulaties. Het IFAW roept de Partijen dan ook nadrukkelijk op TEGEN dit voorstel te stemmen.

Lees: Swaziland’s CITES proposal on rhino horn trade puts it out on a limb

Levend gevangen olifanten

Burkina Faso en aan aantal andere Afrikaanse landen hebben een voorstel ingediend voor een betere bescherming van levend verhandelde olifanten. Deze landen doen de aanbeveling dat “alle landen waar de olifant voorkomt, dienen te beschikken over wettelijke, bestuursrechtelijke, handhavings- of andere maatregelen om de illegale en schadelijke handel in levende olifanten te voorkomen en om het risico op letsel, gezondheidsschade of wrede behandeling van levend verhandelde olifanten tot een minimum te beperken.”

Lees: CITES proposal preview: Easing the suffering of captured live elephants in trade

Grijze roodstaartpapegaaien

Populaties grijze roodstaartpapegaaien zijn in sommige delen van het huidige verspreidingsgebied met 50 tot 90% afgenomen. Zeer lage aantallen zijn geregistreerd in Angola, Benin, Burundi, Ivoorkust, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Nigeria, Kenia, Rwanda, Tanzania en Togo. Het wordt tijd dat CITES de grijze roodstaartpapegaai overhevelt naar Bijlage I, om deze vogel te beschermen tegen de commerciële, onhoudbare exploitatie waaronder hij de laatste decennia te lijden heeft.

Lees: Bescherming van een van de meest verhandelde vogels op CITES

Opname in Bijlage II van alle roggensoorten is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de vraag vanuit de internationale handel niet langer onhoudbare visserij aanwakkert. Opname van de zijdehaai en de voshaai in Bijlage II waarborgt dat de internationale handel wordt gevoed door een duurzaam beheerde en nauwkeurig geregistreerde visserij, die de status van de geëxploiteerde wilde populaties niet schaadt.

Lees: Verzoek aan CITES om meer bescherming voor duivelsroggen

Lees: Voorstel voor opname zijdehaaien en voshaaien in Bijlage II van CITES

Berberapen

Na meerdere jaren onvermoeibaar lobbyen door verschillende NGO's om de soort voor uitsterven te behoeden, hebben de Europese Unie en Marokko een voorstel ingediend voor overheveling van Macaca sylvanus van Bijlage II naar Bijlage I van CITES. Het IFAW steunt dit voorstel.

Lees: Verzoek om meer bescherming voor berberapen bij CITES

Ik zal dagelijks verslag blijven doen vanuit Johannesburg, met een overzicht van al het relevante nieuws over de conferentie.

Houd deze plek in de gaten voor een aantal belangrijke bekendmakingen over onderlinge samenwerking tijdens de CoP.

--AD

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime