Aandacht voor geluidsoverlast onder water en botsingen met schepen op Wereld Oceanen Dag

Geluidsoverlast onder water en botsingen met schepen zijn gevaren die alle walvissen bedreigen, inclusief de hier afgebeelde westelijke grijze walvis.

Elk jaar, op 8 juni, biedt Wereld Oceanen Dag een unieke gelegenheid om stil te staan bij het belang van de wereldzeeën en de daarin aanwezige levensvormen en om een oproep te doen ze te beschermen en in stand te houden.

Onze oceanen zijn gevuld met mysterieuze en wonderlijke schepselen, maar in onze tijd worden veel soorten zeedieren door meer gevaren dan ooit bedreigd, veelal als gevolg van menselijke activiteiten. Twee van de grootste gevaren zijn gerelateerd aan de scheepvaart: geluidsoverlast onder water en botsingen met schepen.

Geluidsoverlast onder water vormt een toenemend gevaar met verontrustende gevolgen, des te meer omdat het zo ongrijpbaar en onzichtbaar is. Walvissen, dolfijnen en talloze andere soorten zeedieren vertrouwen in belangrijke mate op geluidswaarnemingen; ze produceren geluiden om te communiceren en een paringspartner te vinden, om te navigeren, voedsel te vinden en roofdieren te ontwijken. Naarmate er steeds meer menselijke activiteiten in en op zee plaatsvinden, overstemmen de daarmee gepaard gaande geluiden de natuurlijke geluiden van de oceaan. Elke dag moeten dieren in zee een ware kakofonie aan geluiden verdragen die door miljoenen lawaaiige schepen en andere bronnen van menselijke activiteit worden geproduceerd, en ze kunnen het volume niet zachter draaien.

Aanvaringen met schepen, of beter gezegd: botsingen met schepen, vormen ook een groot gevaar voor zeediersoorten, in het bijzonder voor grote walvissen. In de loop van de laatste decennia is zowel het aantal schepen als de maximale vaarsnelheid van die schepen toegenomen.  Als gevolg daarvan is ook het risico voor walvissen om gewond te raken door een botsing met schepen aanzienlijk toegenomen, vooral waar scheepvaartverkeer in voor walvissen belangrijke wateren plaatsvindt. Een botsing kan ernstige en afschuwelijke verwondingen veroorzaken en als de klap een walvis niet meteen fataal is, staat hem soms een lange en pijnlijke doodsstrijd te wachten.

Het IFAW stelt zich ten doel om zowel de geluidsoverlast op zee als het risico van botsingen tussen schepen en walvissen te verminderen, en dat trachten we op verschillende manieren te bereiken.

Na een succesvolle campagne door het IFAW werd geluidsoverlast onder water als vorm van milieuvervuiling erkend en gereguleerd in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, die in mei 2008 werd aangenomen.

De Kaderrichtlijn was het eerste internationale rechtsinstrument waarin geluidsoverlast onder water expliciet als vorm van milieuvervuiling wordt erkend. De lidstaten zijn verplicht om dit probleem op zodanige wijze onder controle te brengen, dat in 2020 in EU-wateren een Goede Milieutoestand is gewaarborgd.

Het IFAW werkt momenteel samen met scheepvaartmaatschappijen en havenautoriteiten aan het verminderen van geluidsoverlast op zee: we stimuleren de rederijen om stillere schepen in te zetten, stellen richtlijnen op voor schepen om in kwetsbare wateren extra langzaam te varen en dringen aan op uitvoering van door de International Maritime Organization (IMO) uitgevaardigde richtlijnen voor het reduceren van geluiden onder water. Om de kans op botsingen met schepen te verkleinen vragen we de scheepvaartmaatschappijen om vaarroutes zodanig aan te passen dat wateren met een hoog risico op botsingen met walvissen worden vermeden en om snelheid te minderen in wateren waar een andere route geen optie is. Ook investeren we in bewustmaking van dit probleem binnen de scheepvaartsector.

Een gezonde oceaan is ook gezond voor de mensheid: nooit eerder was de noodzaak zo groot om onze oceanen en alles wat erin woont, te redden. Laat deze Wereld Oceanen Dag ons eraan herinneren dat we het leven in zee een handje moeten helpen.

Bij deze editie van Wereld Oceanen Dag heeft de VN de Oceaanconferentie opgeroepen om de komende tien jaar vaart te maken met de bescherming van onze wereldzeeën, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die voor de oceanen zijn geformuleerd.

Alle regeringen van de bij de VN aangesloten landen hebben 17 doelstellingen onderschreven om een eind te maken aan armoede, onze planeet te beschermen en te waarborgen dat alle mensen in 2030 in vrede en voorspoed leven.

 Een van die doelstellingen is om actief de vervuiling van de zeeën aan te pakken en de mariene ecosystemen te beschermen. Ons IFAW-team is deze week bij de conferentie in New York vertegenwoordigd. Ze hebben er hard aan gewerkt om te waarborgen dat de conferentie ook tastbare resultaten voor zeedieren oplevert.  Er is bij deze conferentie vaak veel aandacht voor onderwerpen als vervuiling door plasticafval en het duurzaam maken van visserijbedrijven, en terecht. We vinden het echter heel belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed aan andere problemen die voor zeezoogdieren van cruciaal belang zijn, zoals geluidsoverlast onder water en botsingen met schepen.

In nauw overleg met gelijkgezinde organisaties willen we zeker stellen dat deze problemen aan de orde komen in de verklaring van de regeringen van de aangesloten landen.  De conferentie biedt ook NGO’s, internationale organisaties, wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven de gelegenheid om een eigen bijdrage te leveren aan de bescherming van de oceanen.   In verband daarmee heeft ook het IFAW een aantal verplichtingen op zich genomen, waaronder samenwerking met particuliere partnerorganisaties en het bedrijfsleven om geluidsoverlast in en op zee aan te pakken en een verdere distributie van IFAW’s Whale Alert app, die botsingen met schepen helpt voorkomen.

De scheepvaartsector kan een ongelooflijk belangrijke rol vervullen in de bescherming van walvissen en andere zeedieren tegen de gevaren die de scheepvaart oplevert. In de VS hebben we een baanbrekend programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gelanceerd om de met uitsterven bedreigde noordkaper voor botsingen met schepen te behoeden. Op deze Wereld Oceanen Dag richten we de schijnwerper op de best presterende scheepvaartondernemingen, COSCO en MSC, als toonbeelden van industrieel leiderschap in de aanpak van deze problemen.

--AM

Post a comment

Deskundigen

Brian Sharp, Manager Marine Mammal Rescue and Research
Manager Marine Mammal Rescue and Research
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming